ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το έργο «Water IQ: Δράσεις για τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του παράκτιου Υπόγειου Υδατικού Συστήματος (ΥΥΣ) π. Λαρισσού της ΛΑΠ Πείρου-Βέργα-Πηνειού του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 και με στόχους:
α) Την εφαρμογή των αρχών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής με παρακολούθηση των επιπτώσεων από την υπερεκμετάλλευση των υδατικών πόρων
β) Την εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας με την οριοθέτηση της υφάλμυρης ζώνης του παράκτιου υδροφορέα
γ) Τη δημιουργία δικτύου διαρκούς παρακολούθησης της ποσοτικής και χημικής κατάστασης του υδροφορέα και των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του τεχνητού εμπλουτισμού

Το έργο «SUSWATER» (A common cross-border strategy for the prevention of Seawater intrusion in coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems) υλοποιείται στα πλαίσια του Interreg-IPA Ελλάδας – Ιταλίας με την συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, της Aποκεντρωμένης Διοίκησης Hπείρου/Δυτικής Μακεδονίας, της Αpulian Water Authority (Ιταλία), του Training and Innovation University Consortium (Ιταλία), της Union of the Provinces of Puglia (Ιταλία) και  της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (νυν Γενική Διεύθυνση Υδάτων – Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας) ως Παρατηρητής. Στοχεύει στη βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων υπόγειων υδατικών πόρων και στην προστασία των παρακείμενων παράκτιων οικοσυστημάτων, μέσω της συντονισμένης συνεργασίας και της ανάπτυξης κοινής προσέγγισης και εργαλείων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Το έργο AquaNEX χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2014-2020 (InterregIPACBCProgrammeGreeceAlbania 2014 – 2020) και υλοποιήθηκε με την συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, του Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Αλβανίας (επικεφαλής εταίρος), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και του Εθνικού Φορέα Φυσικών Πόρων Αλβανίας.

Το έργο BlueCoast (Climate-Smart Coastal Practices for Blue Governance) υλοποιείται στα πλαίσια του Interreg-IPA Ελλάδας – Αλβανίας με την συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, του Εθνικού Θλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Δήμου Χιμάρας και της Αλβανικής εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης παράκτιων περιοχών.

Η περιοχή του Balkan-Med υπέστη περισσότερα από 800 συμβάντα πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια του 2014 μόνο. Αυτές οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν σε πάνω από 200.000 στρέμματα δασικής έκτασης, εκ των οποίων το 25% ήταν Natura 2000. Οι πυρκαγιές είναι θανατηφόρα γεγονότα, καταστρέφοντας υποδομές, περιοχές παγκόσμιας κληρονομιάς, οικοτόπους άγριας πανίδας και ξυλείας, και επίσης απελευθερώνοντας CO2 στην ατμόσφαιρα. Οι επιπτώσεις από τις μεγάλες και επανεμφανιζόμενες πυρκαγιές σε συνδυασμό με τις λανθασμένες μετά τη φωτιά πρακτικές διαχείρισης είναι καταστροφικές τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τις ανθρώπινες κοινότητες.

Το έργο HOLISTIC στοχεύει να μειώσει τον αριθμό και τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, να προστατεύσει ανθρώπους, το φυσικό περιβάλλον και τις ιδιοκτησίες, και ειδικότερα να προωθήσει την πρόληψη των πυρκαγιών μεταξύ αγροτικών κοινοτήτων σε επιρρεπείς σε φωτιές περιοχές των περιφερειών της Αδριατικής.

Το έργο «GUIDEPORT: Integrated accessibility and routing guidance platform for safe multimodal transport in sustainable smart port and regions» υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» και συγκεκριμένα στον άξονα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».