ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ


Ανακοινώσεις της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών 


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» ο Υπουργός Οικονομικών και ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ορίζονται ως «Αρμόδια Αρχή» εποπτείας των Κοινωφελών Περιουσιών και ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες δια των Διευθύνσεων Κοινωφελών Περιουσιών. Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με έδρα την Πάτρα, αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή για την εκκαθάριση και εποπτεία κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών για τις υποθέσεις εκείνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του Ν.4182/2013.

Απαρτίζεται από τέσσερα (4) Τμήματα:

Το Τμήμα Εποπτείας το οποίο είναι αρμόδιο για την εποπτεία της διαχείρισης των Κοινωφελών Ιδρυμάτων και Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ) και της υλοποίησης του εκάστοτε κοινωφελούς σκοπού. Συγκεκριμένα, είναι αρμόδιο για το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την έγκριση του προϋπολογισμού, τη διαβίβαση αρμοδίως απολογισμού - ισολογισμού, την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, όπως επένδυση χρηματικών διαθεσίμων, εκποίηση, εκμίσθωση, μακροχρόνια εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, ανάθεση και εκτέλεση έργων, επωφελέστερη αξιοποίηση κ.λπ..

Το Τμήμα Εκκαθάρισης, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκκαθάριση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, τη διανομή της κοινωφελούς περιουσίας, την επιλογή κοινωφελούς σκοπού ή έργου όταν απαιτείται, την εποπτεία υλοποίησης κοινωφελούς σκοπού που εκπληρώνεται εφάπαξ, την επένδυση, αξιοποίηση ή επωφελέστερη αξιοποίηση στοιχείων της κοινωφελούς περιουσίας, την εκμίσθωση ακινήτων, την εκποίηση των κινητών ή/και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, το διορισμό των εκτελεστών διαθήκης και των εκκαθαριστών των κληρονομιών και την έγκριση όλων των διαχειριστικών τους πράξεων, την έγκριση μερικής λογοδοσίας, καθώς και την έγκριση εξόδων εκκαθάρισης και αμοιβής αυτών, την έγκριση δαπανών και αμοιβής προσώπων που ενεργούν πράξεις λόγω της ιδιότητάς τους, κ.λπ.

Το Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική εποπτεία των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, οι οποίοι διορίζονται και έχουν ως έργο την εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών στην οποία περιλαμβάνονται η επένδυση ή/και αξιοποίηση ή/και εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων, την έγκριση λογοδοσίας των κηδεμόνων, την εκκίνηση της διαδικασίας για την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του δημοσίου κ.λπ..

Το Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για την τήρηση μητρώου κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, διαθηκών και σχολαζουσών κληρονομιών καθώς και μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή Ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, την τήρηση του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την τήρηση και ενημέρωση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνσης και την ενημέρωση των πολιτών για θέματα αρμοδιότητάς της κ.λπ..

Παλαιές Αναρτήσεις Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών  (Σε ξεχωριστό διαδικτυακό τόπο)
Αξιοποίηση Ακίνητης / Κινητής Περιουσίας (Μακροχρόνιες Μισθώσεις, Μισθώσεις, Εκποιήσεις Ακινήτων, Πωλήσεις Κινητών) - Link απο Γεν. Γραμμ. Δημόσιας Περιουσίας

 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ