Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Με βάση την υπ.αριθμ. 86782/19-12-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1183/Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2022, ορίζεται ο Δημήτριος Κατσαρός, μόνιμος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών - Δασολόγων με βαθμό Α’, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.

Γραφείο Γραμματέα στην Πάτρα : Ταχυδρομική Διεύθυνση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158, Τ.Κ. 26442, ΠΑΤΡΑ,
Τηλ. 2610-490334, 2610-490336  Γραμματείς: Κατερίνα Τσαλουχίδη, Γεώργιος Αλεξίου

Βιογραφικό σημείωμα Γραμματέα.