ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών


ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ : 

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της διοίκησης, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων, για την ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει έδρα την Πάτρα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα την Πάτρα:

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
μεριμνά για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού, υποστηρίζει τεχνικά τους χρήστες των πληροφοριακών της συστημάτων,
σχεδιάζει την πολιτική ασφάλειας των συστημάτων και μεριμνά για την ακεραιότητα των πληροφοριακών δεδομένων.
Επίσης, διασφαλίζει την τεχνική και οργανωτική διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων διοίκησης,
υποστηρίζει την εθνική υποδομή της ψηφιακής υπογραφής,
σχεδιάζει και εκτελεί έργα πληροφορικής, με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού πόρου (ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα),
αναπτύσσει και συντηρεί τον διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχειρίζεται τη λειτουργία του εσωτερικού (τοπικού) δικτύου και υποστηρίζει την απρόσκοπτη εξωτερική του επικοινωνία (με το διαδίκτυο).

β) Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων, το οποίο συντονίζει και εποπτεύει την απρόσκοπτη επικοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
καταρτίζει τα αναγκαία λειτουργικά πρότυπα των ανωτέρω Υπηρεσιών,
υποστηρίζει τεχνικά τους χρήστες των αποκεντρωμένων συστημάτων,
μεριμνά για την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους και εξασφαλίζει τις αναγκαίες υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσματική λειτουργία των αποκεντρωμένων συστημάτων.

γ) Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη, το οποίο σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου στον πολίτη,
οργανώνει και αναπαριστά τα πληροφοριακά δεδομένα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι αναγκαία ή ζητούνται από άλλους δημόσιους φορείς, για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών μίας στάσης στον πολίτη και τις επιχειρήσεις,
μεριμνά σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο μετασχηματισμό και την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, μέσω των οποίων παρέχονται προβλεπόμενες από το νόμο υπηρεσίες και παροχές προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
Επίσης, έχει την ευθύνη εκπλήρωσης του έργου των «Κομβικών Σημείων Επαφής» (ΚΟΣΕ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

δ) Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών υπάγεται επίσης και Τμήμα Πληροφορικής ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην του νομού της έδρας, το οποίο έχει αντίστοιχα έδρα την πρωτεύουσα του οικείου νομού και τοπική αρμοδιότητα στο νομό.
Το Τμήμα Πληροφορικής είναι αρμόδιο ιδίως για
την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο νομό,
τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική τους λειτουργία,
την υποστήριξη των χρηστών εφαρμογών λογισμικού με την παροχή οδηγιών και βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
τη μέριμνα για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων και την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση.

Επίσης, είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση προμήθειας και συντήρησης του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και
μίσθωσης γραμμών τηλεματικής διασύνδεσης, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και
για την επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση και ενημέρωση αυτής για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των τοπικά εγκατεστημένων συστημάτων ή των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων, τα οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν τοπικά.


Aνακοινώσεις - Αναφορές - Εγκύκλιοι :

Το έργο "Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης" - ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

Εγκύκλιος, τεχνικές και Οικονομικές λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα και σε υποδομές τηλεπικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Αναφόρα Δασολόγου Μιχαλάκη της Δ/νσης Δασών Κορινθίας σχετικά με την ψηφιακή καταχώρηση & επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων απο τις Δασικές Υπηρεσίες  

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community - Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ν.3882/2010

Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθ.36 του N.3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις»   

Εγκύκλιος για την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου   

_ Ενεργοποίηση του Ε.ΣΥ.Π. για την εξόφληση δαπανών τηλεπικοινωνιών Δημοσίου. Περισσότερα στο σύνδεσμο http://www.syzefxis.gov.gr/node/3267

Λειτουργία τηλεφωνικών συνδέσεων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με φραγή εξερχομένων κλήσεων προς κινητά και προς κλήσεις που απαιτούν συμπληρωματική χρέωση  

Εγκύκλιος, λύσεις για την μείωση κόστους λειτουργίας των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την χρήση email & δωρεάν SMS μηνυμάτων  

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων (Eγκύκλιος Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης)

Εγκύκλιος, Χρήση ελεύθερου λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Ανοιχτού Κώδικα Quantum GIS (QGIS) στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μητρώο ψηφιακής υποδομής (Εφαρμογή ΥΑΠ)


 Λειτουργία Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (Εξειδικευμένο Εγχειρίδιο Χρήσης) pdf


Επικαιροποίηση εκτυπωτικών μηχανημάτων (Εγχειρίδιο Χρήσης) pdf 


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ     -     Οδηγίες εγκατάστασης ψηφιακών πιστοποιητικών

Υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής  pdf


Παρουσίαση "Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση"  pdf 

Απογραφή Η/Υ και εκτυπωτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανα Νομό και Υπηρεσία  pdf

Στοιχεία τηλεφωνικών συνδέσεων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  pdf


ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :

Ν.4325/2015  "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση" 

Ν.4305/2014  «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δημόσιου τομέα»

 Ν.4038/2012  Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων, εξοφλούνται μέσω Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) & δημιουργείται Ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμήθειας των αναγκαίων γι’ αυτές πληροφοριακών συστημάτων με τον τίτλο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα»

N.3979/2011  «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις»

Ν.3852/2010  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

Ν.3861/2010  Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

ΠΔ 398/1994  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας σε οθόνες

Ν.2672/1998  Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

Ν.2472/1997  Προστασία του Ατόμου απο την επεξεργασία δεδομένων

ΠΔ.342/2005  Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ΠΔ342/2002   ΠΔ150/2001 Ψηφιακή υπογραφή

Ν.3448/2006  Χρήση πληροφοριών Δημοσίου Τομέα

   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ :

Η Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών μεριμνά για την τεχνική υποστήριξη των χρηστών στά πληροφοριακά συστήματα. 
Τα Τμήματα της Δ/νσης δέχονται αιτήματα για βλάβες που χρήζουν επισκευής στο χώρο μας στην Πάτρα, την Τρίπολη και την Κέρκυρα. Επίσης εξυπηρετούν τηλεφωνικά δεκάδες χρήστες καθημερινά ενώ πολλά προβλήματα επιλύνονται αποτελεσματικά με απομακρυσμένη πρόσβαση.

Μεριμνά για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ώστε να επιτύχει τη βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής πληροφορικής και επικοινωνιών.

Συγκεκριμένα δίνει έγκριση ή απορρίπτει αιτήματα των υπηρεσιών για οποιαδήποτε προμήθεια προϊόντων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών ή λογισμικού, ελέγχει όλες τις τεχνικές προσφορές για τις ανωτέρω προμήθειες και καταρτίζει τα αναγκαία λειτουργικά πρότυπα.

Αναπτύσσει και συντηρεί τον διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Διαχειρίζεται τη λειτουργία του Εθνικού δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Αναπτύσσει και συντηρεί εφαρμογές λογισμικού που λειτουργούν στις Υπηρεσίες όπως το ενιαίο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο των Υπηρεσιών, την εφαρμογή Μισθοδοσίας-Προσωπικού, τις εφαρμογές της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, την τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικού. Επίσης υποστηρίζει τις νέες εφαρμογές οι οποίες λειτουργούν στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης on-line με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα των Υπουργείων.

Συντονίζει το «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προκειμένου να επισημανθούν και καταγραφούν γεωχωρικά δεδομένα απο τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο πλαίσιο της Ευρωπαικής οδηγίας INSPIRE και της κείμενης Νομοθεσίας.

Μεριμνά για την κατάρτιση και την εκπαίδευσή των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε θέματα χρήσης Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στο πλαίσιο της ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ υποστηρίζει τους χρήστες οι οποίοι αναρτούν αποφάσεις στον σχετικό διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το Ν.3861/2010 & Ν.4210/2013 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

Μεριμνά ώστε να γίνεται χρήση του e-mail με ομαδικές αποστολές και απαντήσεις ώστε να μειωθεί οσο δυνατόν το κόστος αλληλογραφίας.

Λειτουργεί την Τηλεδιάσκεψη ως επι το πλείστον στα τρία κέντρα (studios) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Πάτρα, την Τρίπολη και την Κέρκυρα.

Μεριμνά για την απογραφή του εξοπλισμού Η/Υ, εκτυπωτών και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Μεριμνά επίσης για την διαχείριση 650 περίπου τηλεφωνικών συνδέσεων, κατάργηση ή εγκατάσταση νέων, εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων, μείωση των παγίων τελών με την μετατροπή απλών τηλεφωνικών συνδέσεων σε συνδέσεις ISDN και ταυτόχρονη μετατροπή άλλων σε MSN, την κατάργηση άχρηστων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις τηλεφωνικές συνδέσεις (πχ. αναγνώρισης κλήσης, συντήρηση τηλεφωνικής συσκευής, κλπ),  πάντοτε σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Δ/νσης Οικονομικού.

Η διαχείριση αυτή γίνεται και με την συμβολή των Τμημάτων Πληροφορικής Τρίπολης, Κέρκυρας καθώς και των αρμοδίων για θέματα πληροφορικής & Επικοινωνιών υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υλοποιεί το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ» σε συνεργασία την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των δακτυλίων Οπτικών ινών ΜΑΝ στα κτίρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην χωρική περιοχή των Μητροπολιτικών Δήμων, γεγονός που επιτρέπει όχι μόνο την αύξηση της ταχύτητας του διαδικτύου αλλά και την δυνατότητα εγκατάστασης ΙPτηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ στα κτίρια αυτά σε αντικατάσταση της συμβατικής τηλεφωνίας.

Υποστηρίζει την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ελλάδα και την ΕΕ, στα οποία συμμετέχει ως εταίρος η Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς αναμένεται να αναπτυχθούν σημαντικά πληροφοριακά συστήματα για το περιβάλλον, τα ύδατα και την πολιτική προστασία.

Απολογιστικά στοιχεία Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών για το έτος 2015   pdf