ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Το Δασαρχείο Τρίπολης της Α.Δ. Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, κατόπιν της υπ' αριθ. 191303/21-10-2021 διαταγής της Δ/νσης Δασών Αρκαδίας, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ.190451/19-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΠΒΟΡ1Φ-ΘΤΩ) απόφαση ανάθεσης προκήρυξης μιας (1) Θέσης προσωπικού ΙΔΟΧ ειδικότητας ΠΕ Δασολογίας και…
Η Διεύθυνση Δασών Αχαΐας της Α.Δ. Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, κατόπιν της υπ' αριθ. 190451/19-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΠΒΟΡ1Φ-ΘΤΩ) απόφασης ανάθεσης προκήρυξης μιας (1) θέσης προσωπικού ΙΔΟΧ ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας, της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. στη Δ/νση Δασών…
Η Διεύθυνση Δασών Ηλείας της Α.Δ. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, κατόπιν της υπ’ αριθ. 79072/2563/03.09.2021 Επανάληψης στο ορθό Εγκριτικής Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «5η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του…
Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου αποφασίζει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του…
Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου αποφασίζει την πρόσληψη δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του…
 Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, κατόπιν της υπ’ αριθ. 79072/2563/03.09.2021 Επανάληψης στο ορθό Εγκριτικής Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «5Η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές…
Σελίδα 1 από 2