Το έργο AquaNEX χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2014-2020 (InterregIPACBCProgrammeGreeceAlbania 2014 – 2020) και υλοποιήθηκε με την συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, του Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Αλβανίας (επικεφαλής εταίρος), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και του Εθνικού Φορέα Φυσικών Πόρων Αλβανίας.

Είναι ένα στρατηγικό έργο στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν μια σειρά από καινοτόμες τεχνολογίες παρατήρησης της Γης, στοχεύοντας σε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του υδάτινου και εδαφικού οικοσυστήματος. Το έργο βασίστηκε στην προσέγγιση NEXUS και εφαρμόστηκε σε πιλοτικές περιοχές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία θέτοντας σε κίνηση τους άξονες για την μελλοντική υιοθέτηση νέων τεχνολογιών παρακολούθησης από τις αρμόδιες διευθύνσεις διαχείρισης και χάραξης πολιτικής. Η προστιθέμενη αξία του έργου εστιάζεται στην υποστήριξη των υποχρεώσεων της διακρατικής περιοχής ως προς τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, όπως η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα και ταυτόχρονα λειτουργεί ως επιταχυντής για την ομαλή και αξιόπιστη ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή κοινότητα.

Ο γενικός στόχος του AquaNEX είναι να προωθήσει κοινή αειφορική διαχείριση υδατικών πόρων στη διασυνοριακή περιοχή και να αναβαθμίσει την αποτελεσματικότητά της, στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα, μέσω της εφαρμογής αναβαθμισμένων εργαλείων παρακολούθησης των υδάτων.

Τα κύρια παράγωγα του έργου είναι: αναγνώριση λεκανών απορροής ποταμών στην Αλβανία, οδηγός παρακολούθησης υδάτινων σωμάτων στην Αλβανία, πακέτα δεδομένων από την παρακολούθηση υδάτων σε πιλοτικές περιοχές, βιβλιοθήκη δορυφορικών εικόνων, υψηλής ανάλυσης υψομετρικό μοντέλο, πακέτο δεδομένων εδαφικών χαρακτηριστικών, γαιο-βάση δεδομένων, μοντέλο υδρoμορφικών εδαφικών δεδομένων, οδηγός πρότυπων μεθοδολογιών για την παρακολούθηση ουσιών προτεραιότητας, ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εκπαιδευτικά σεμινάρια, οδηγός για την εναρμόνιση της Αλβανικής νομοθεσίας με την Οδηγία-Πλαίσιο, οδηγός για τη διασύνδεση των εργαλείων παρατήρησης της γης με την Οδηγία-Πλαίσιο και δράσεις δέσμευσης-συμμετοχής του κοινού. Η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία-Πλαίσιο θαωφελήσει όλους τους κατοίκους της Αλβανίας και τους φορείς από το επίπεδο τωντοπικών κοινοτήτων ως τις περιφερειακές υπηρεσίες. Το έργο AquaNEX βασίζεται στην προσέγγιση NEXUS, που ενσωματώνει τους τομείς των υδάτων, της ενέργειας και της αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο λεκάνης απορροής για τη βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής και των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Η προσέγγιση μέσω της διασυνοριακότητας εξασφαλίζει μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων του έργου, καθώς καθένας είναι σε διαφορετικό επίπεδο ικανός να εφαρμόσει την Οδηγία-Πλαίσιο, και εγκαθιδρύει επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών προωθώντας κοινές λύσεις κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του έργου. Στις δύο πιλοτικές λεκάνες του έργου θα εφαρμοστούν προοδευτικές διαχειριστικές προσεγγίσεις και καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί στη διασυνοριακή περιοχή με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρακολούθησης των υδάτων και την αύξηση της αειφορείας των διαθέσιμων πόρων.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στο πλαίσιο του έργου υλοποίησε ουσιαστικές δράσεις αναφορικά με την αξιολόγηση και την τρέχουσα κατάσταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των υδάτων καθώς και τις δυσκολίες που εντοπίζονται στη σύνταξη των εκθέσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Οι προτάσεις της Υπηρεσίας για τη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου και ρεαλιστικού μέλλοντος της διακρατικής περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας μέσω καινοτόμων εργαλείων παρακολούθησης των υδάτων και μεθόδων δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, επιτρέπουν τη δημιουργία μόνιμων και αξιόπιστων μεθόδων παρακολούθησης όπως και την ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου παρακολούθησης.

Χώρος εφαρμογής πιλοτικών δράσεων του Έργου: οι 4 λίμνες της ευρύτερης περιοχής του Αμυνταίου στο Νομό Φλώρινας (Ζάζαρη - Χειμαδίτιδα - Πετρών - Βεγορίτιδα).

Για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.facebook.com/aquanexGR.AL/

Μπορείτε να δείτε το Φυλλάδιο του προγράμματος πατώντας εδώ

The Leaflet of the program can be downloaded by clicking here.