Το έργο «Water IQ: Δράσεις για τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του παράκτιου Υπόγειου Υδατικού Συστήματος (ΥΥΣ) π. Λαρισσού της ΛΑΠ Πείρου-Βέργα-Πηνειού του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 και με στόχους:
α) Την εφαρμογή των αρχών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής με παρακολούθηση των επιπτώσεων από την υπερεκμετάλλευση των υδατικών πόρων
β) Την εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας με την οριοθέτηση της υφάλμυρης ζώνης του παράκτιου υδροφορέα
γ) Τη δημιουργία δικτύου διαρκούς παρακολούθησης της ποσοτικής και χημικής κατάστασης του υδροφορέα και των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του τεχνητού εμπλουτισμού

 

Water IQ img2