Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 14:57

Ενημερωτική Ημερίδα SUSWATER στην Κέρκυρα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου / Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου, εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο ‘’SusWater’’: «A common cross-border strategy for the prevention of Seawater intrusion in coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems» («Κοινή διασυνοριακή στρατηγική για την πρόληψη της θαλάσσιας διείσδυσης στους παράκτιους υδροφορείς και ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακείμενων τους οικοσυστημάτων») που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020,

διοργανώνει και σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στην Κέρκυρα, 10:30πμ-13:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι./Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι εργασίες και οι τεχνικές μελέτες που υλοποιήθηκαν, το σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής ποιοτικών παραμέτρων των υπογείων υδάτων και τα κύρια αποτελέσματα - οφέλη του έργου.

Το έργο «SUSWATER» στοχεύει στη βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων υπόγειων υδατικών πόρων και στην προστασία των παρακείμενων παράκτιων και αγροτικών οικοσυστημάτων, μέσω της συντονισμένης συνεργασίας και της ανάπτυξης κοινής προσέγγισης και εργαλείων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση της διείσδυσης θαλάσσιου ύδατος σε παράκτιες πιλοτικές περιοχές στην Κέρκυρα, την Πρέβεζα και το Μπρίντιζι, για την πρόληψη της υποβάθμισης των υπόγειων υδροφορέων και των γειτονικών οικοσυστημάτων.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί και διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου: Meetingslink