ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου τον Α' βαθμό Αυτοδιοίκησης συγκροτούν 52 Δήμοι:

  • 26 Δήμοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
  • 19 Δήμοι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
  • 7 Δήμοι στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

 

Επίσης τον Β' βαθμό Αυτοδιοίκησης συγκροτούν 3 Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις (Περιφέρειες) με αιρετό επικεφαλής τον Περιφερειάρχη.

Η λειτουργία των ΟΤΑ Α' Βαθμού ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) τα νομοθετήματα, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν μετά την ψήφισή του και το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης").

Η λειτουργία των ΟΤΑ Β' Βαθμού ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης").


Δήμοι και Δήμαρχοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)  

Κωδικοποίηση Δήμων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  excel


Καταβολή μισθοδοσίας υπαλλήλων ΟΤΑ απο την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Εγκύκλιος Υπουργείου 14611/24-3-2011)   pdf    

Πιστοποίηση ΝΠΙΔ των ΟΤΑ  pdf

Πιστοποίηση εκκαθαριστών μισθοδοσίας Σχολικής Επιτροπής (Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών 29/7/2013)  

Ορισμός εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ως υπευθύνου πιστοποίησης των εκκαθαριστών μισθοδοσίας των ΟΤΑ Α! & Β! Βαθμού