ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Δ/νση Οικονομικού


ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ : 997824349  Α! ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ :

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών, το οποίο είναι αρμόδιο, ιδίως, για:

αα) την κατάρτιση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και για την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης,

ββ) την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις,

γγ) την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους,

δδ) θέματα πληρωμών, όπως την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς, τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων, την καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων

 


Ανάλυση κωδικών ΚΑE Εξόδων  pdf        KAE που κινούνται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση pdf             Ανάληψη Υποχρεώσεων απο Διατάκτες  pdf

 Καθορισμός διαδικασίας πληρωμής κατ΄αποκοπήν χορηγήματος για την καθαριότητα         pdf

 Εφαρμογή : Καταχώρηση δαπανών στο Γεν. Λογιστήριο του Κράτους   (Link πύλης)

 Εφαρμογή : Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ)

β) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εκκαθάριση αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεων για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό όλης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών.

γ) Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών, καθώς και για λοιπά ζητήματα προμηθειών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την έγκριση για εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσεων, τη μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, καθώς και για θέματα στέγασης δημοσίων υπηρεσιών, για θέματα που αφορούν στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης αυτοκινήτων από υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, θέματα που αφορούν σε τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα από μηχανοκίνητα οχήματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την τήρηση μητρώου για όλα τα οχήματα και αυτοκινούμενα μηχανήματα των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τη μέρι μνα για την κίνηση των οχημάτων αυτής


Κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) pdf

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7/2015 [Απόφαση 21/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων]  pdf

Διαδικασία αποζημίωσης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος   pdf


Εφαρμογή : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Κεντρικός Ηλεκτρονικός Κόμβος για Δημόσιες Συμβάσεις 

Προμήθειες, Προκηρύξεις, συμβάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης   (Link)       

Για Δημόσιες Συμβάσεις προμήθειας προιόντων & παροχή Υπηρεσιών: Απ'ευθείας ανάθεση εως 20.000 €, Πρόχειρος Διαγωνισμός εως 60.000 €(ΦΕΚ 1291/Β/2010)

_Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών pdf                

δ) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για:

αα) τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων,

ββ) τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,

γγ) την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

δδ) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και εε) τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα

ε) Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για θέματα δημόσιας περιουσίας, για τα οποία έχουν απονεμηθεί αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την κείμενη νομοθεσία.


ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ :   

_ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ word  

ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑ 071  excel    ΦΟΡΕΑ 072  excel        ΦΟΡΕΑ 073  excel       

ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  word        ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ  word          ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ  excel


ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ :

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) excel         ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)  word            Μη ανάρτηση εντολών μετακίνησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ pdf


Οδηγίες της ΥΔΕ Αχαίας για την υποβολή όλων των απαιτουμένων παραστατικών οδοιπορικών εξόδων (Εγκύκλιος 19-6-2012)  pdf

Οδηγίες της ΥΔΕ Αχαίας για δαπάνες οδοιπορικών εξόδων (Εγκύκλιος 24-8-2015, Πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία)  pdf    

Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/14-08-2015) "Υποπαράγραφος Δ9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ"   pdf

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 "Δαπάνες μετακινουμένων εντός & εκτός Επικράτειας"  pdf

ΦΕΚ 20/Β/14-01-2016 - Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών εντός και εκτός επικράτειας  pdf

Το αρ.πρωτ.2/2615/ΔΕΠ/1-4-2016 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.   pdf      Το αρ.πρωτ.2/33277/ΔΕΠ/5-8-2016 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.   pdf

Δαπάνες μετακινήσεων - εγκύκλιος ΥΔΕ Αχαίας 11-1-2016   pdf      Εφαρμογή υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων της Χώρας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :

ΠΔ 118/2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN ΔΗΜΟΣΙΟΥ

N.2972/2001

Εκσυγχρονισμός Οργάνωσης και λειτουργίας του ΙΚΑ

N.2867/2000

Οργάνωση & Λειτουργία Τηλεπικοινωνιών

N.3528/2007

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

N.3833/2010

Μέτρα αντιμετώπισης δημοσιονομικής κρίσης

Ν.3870/2010

Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές

Ν.3845/2010

Σχετικά με τη σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής στο Δημόσιο

Π.Δ.113/2010

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ

N.3871/2010

Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη

N.3899/2010

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α΄)

N.4024/2011

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

Ν.4038/2012

Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 

 Κωδικοποίηση Ν.3996/2011

 Διευκρινήσεις επι των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 3996/2011

 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011, σχετικά με την έναρξη εφαρμογής της ειδικής εισφοράς των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ

 Καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ

Γνωστοποίηση διατάξεων των παρ 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011

 Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011)

 Αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - άμεσες ενέργειες για την  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011)

 Ειδική εισφορά αλλυλεγγύης για την αντιμετώπιση της ανεργίας

 Παροχή Οδηγιών για την είσπραξη της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του ΤΠΔΥ των εξελθόντων μετά την 1-1-2011 από την υπηρεσία υπαλλήλων

 Παρακράτηση ειδικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) 

 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011, σχετικά με την έναρξη εφαρμογής της ειδικής εισφοράς των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ

 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων

 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων (Προσωπική Διαφορά)

 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων (Υπερωρείες)

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος απο μισθούς, ημερομίσθια και συντάξεις και λοιπές παροχές που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους απο 1-7-2011 εως 31-12-2011 με βάση την νέα φορολογική κλίμακα
 

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος απο μισθούς, ημερομίσθια και συντάξεις και λοιπές παροχές που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους το ημερολογιακό έτος 2011

 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.