ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Δ/νση Διοίκησης


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως εξής:


α) Τμήμα Προσωπικού,

το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
τις υπηρεσιακές του μεταβολές, τον πειθαρχικό έλεγχο του ανωτέρω προσωπικού,
την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων,
την έκδοση απόφασης συγκρότησης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου,
τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού και κάθε σχετική με αυτές ενέργεια, τη στελέχωση του Γραφείου του οικείου Γενικού Γραμματέα και
τη μέριμνα για την εκκαθάριση των αρχείων.
Επίσης, είναι αρμόδιο για τη λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 26, παρ.1, περ. β΄ του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως ισχύει, καθώς και για
την έκδοση απόφασης ορισμού μελών της διαρκούς συντονιστικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 


β) Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Πάτρας

το οποίο μεριμνά ιδίως για την έγκριση των Οργανισμών των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τους, τα ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τη συγκρότηση επιτροπών που έχουν σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Δήμων, όπου απαιτείται, καθώς και για κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και ασκείτο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ν. 2503/1997 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των υπαλλήλων τους, τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και
την έκδοση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους.

γ) Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Τρίπολης

το οποίο μεριμνά ιδίως για την έγκριση των Οργανισμών των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τους,
τα ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα,
τη συγκρότηση επιτροπών που έχουν σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων,
την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Δήμων, όπου απαιτείται, καθώς και για
κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και ασκείτο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ν. 2503/1997 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των υπαλλήλων τους, τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και την έκδοση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους.


δ) Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κέρκυρας

το οποίο μεριμνά ιδίως για την έγκριση των Οργανισμών των Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τους,
τα ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα,
τη συγκρότηση επιτροπών που έχουν σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων,
την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Δήμων, όπου απαιτείται, καθώς και για
κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και ασκείτο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ν. 2503/1997 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των υπαλλήλων τους, τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και την έκδοση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους.


ε) Τμήμα Διαφάνειας

το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα ανάρτησης των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο διαδίκτυο («πρόγραμμα Διαύγεια»), στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για
τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτή.


στ) Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών

το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που έχουν έδρα την Πάτρα, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο,
την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,
την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.
Επίσης έχουν την Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης στα δημόσια διοικητικά έγγραφα.

 ζ) Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας & Πρόνοιας,

το οποίο είναι αρμόδιο για την εξειδίκευση και την υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, προσφύγων και ατόμων που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και τη μέριμνα καθορισμού των κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων.

Επίσης, έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής και έκδοσης της σχετικής απόφασης δικαιούχου δανείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για θέματα απασχόλησης προσώπων ειδικών κατηγοριών και για την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών.

Τέλος είναι αρμόδιο για τον έλεγχο κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την αξιολόγηση της λειτουργίας των φορέων πρόνοιας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την υποβολή προτάσεων για την αποδοτικότερη λειτουργία τους.


Β) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης κατανέμονται επίσης στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην του νομού της έδρας, ως εξής:

αα) Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού,

το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών,
τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών,
την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.

ββ) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών,

το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό.
Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.
Επίσης έχουν την Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης στα δημόσια διοικητικά έγγραφα.


 ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 - 2023 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ κατόπιν Υ.Ε.      2023 11 word 96x96

 - 2023 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ με ΥΔ   2023 11 pdf 96x96   2023 11 word 96x96 

 - 2023 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ χωρίς Υ.Ε.   2023 11 pdf 96x96    2023 11 word 96x96 

 - 2023 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Υ.Ε.   2023 11 pdf 96x96    2023 11 word 96x96 

 - 2023 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Υ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ   2023 11 pdf 96x96    2023 11 word 96x96 


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ σε λειτουργία :


ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :

Ν.4024/2011

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

Ν.3861/2010 & Ν.4210/2013

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

N.3528/2007

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ν.3852/2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

N.3260/2004

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΠΔ 50/2001

Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα

N.3068/2002

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ν.3174/2003

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ν.3613/2007

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΦΕΚ769/Β/2006

Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

N3463/2006

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Ν.2527/1997

Προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου

Ν.2738/1999, Ν.2190/1994

Προσωπικό με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Ν.3801/2009, ΠΔ410/1988, ΠΔ19/2011

Προσωπικό Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου