ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 Από 1/6/2022, η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, οι Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανήκουν διοικητικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ :

Τμήμα Προστασίας Διοίκησης, Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου κατηγόρου

•Η Διοίκηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων

•Η δασοπολιτική επιτήρηση επί των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, η επαλήθευση των διαχειριστικών μελετών ως και η εφαρμογή και παρακολούθηση των εκάστοτε κρατικών προγραμμάτων ανάπτυξης της ιδιωτικής δασοπονίας

•Η εκτέλεση υλοτομικών εν γένει εργασιών, η διάθεση των δασικών προϊόντων, θέματα οργανώσεως και εποπτείας της δασικής εργασίας, των δασικών συνεταιρισμών, δασικής φορολογίας και δασικών βιομηχανιών

•Θέματα δασικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και δασικών εφαρμογών

•Η τήρηση και ενημέρωση των δασικών βιβλίων

•Η έκδοση και εφαρμογή των δασικών εν γένει ρυθμιστικών διατάξεων

•Ο χειρισμός θεμάτων αναγομένων στην δίωξη των παραβατών των δ/ξεων της δασικής νομοθεσίας γενικά και η μέριμνα της εκδίκασης αυτών.

Τμήμα Δασοτεχνικών ΄Εργων

•Η εκτέλεση και συντήρηση πάσης φύσεως δασικών τεχνικών έργων και εργασιών

•Η σύνταξη του απολογισμού των εκτελουμένων πάσης φύσεως έργων και εργασιών και υποβολή τούτου αρμοδίως Η μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και υλικού

•Η παρακολούθηση και εκτέλεση των προγραμμάτων έργων και μελετών ανάπτυξης της ιδιωτικής δασοπονίας

•Ο χειρισμός παντός θέματος συναφούς προς εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων

•Η μέριμνα για τη λειτουργία, φύλαξη, συντήρηση και επισκευή του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού και υλικού

Τμήμα Προστασίας Δασών

•Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, της πανίδας και χλωρίδας, του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων καθώς και παντός περιουσιακού στοιχείου

•Η εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου προληπτική αντιπυρικής προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων

•Η έκδοση πρωτοκόλων διοικητικής αποβολής για κατάληψη Δημοσίων Δασικών εκτάσεων

•Η μέριμνα κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων

•Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων σε Δασικές εκτάσεις, κλίση προς ακρόαση του παραβάτη

•Ο χειρισμός εν γένει θεμάτων δασικής ιδιοκτησίας, κτηματογραφήσεως, δασολογίου, αποτερματισμού, αλλαγής χρήσεως και μισθώσεων δασικών εκτάσεων.

•Ο χαρακτηρισμός δασών και δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/78

•Εκδοση δασικών απογραφικών διατάξεων

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

•΄Εκδοση αδειών, έλεγχος δικαιολογητικών θήρας

•΄Εκδοση ρυθμιστικών διατάξεων θήρας

•΄Ελεγχος Κυνηγητικών Συλλόγων κ.λ.π.

•΄Ιδρυση και κατάργηση καταφυγίων θηραμάτων

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

•Η εν γένει γραμματειακή εξυπηρέτηση, η τήρηση του αρχείου και των φακέλων του προσωπικού και η αντιμετώπιση παντός θέματος διοικητικής φύσης

•Η διαχείριση χρηματικού και υλικού, η σύνταξη των δικαιολογητικών των δαπανών, η διενέργεια δημοπρασιών, προμηθειών και πληρωμών και η εν γένει διαχειριστική και λογιστική εξυπηρέτηση της Δ/νσεως και των υπ΄ αυτήν μονάδων.


Δασονομεία, Δασοφυλάκια, Φυτώρεια, Εκτροφεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  (Υπαγόμενα στα αντίστοιχα Δασαρχεία. Ταχ. Δ/νση. τηλεφωνα, fax)

Δασαρχεία−Δασονομεία−Δασοφυλακεία :

1. Τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 Δασαρχεία εξακολουθούν να λειτουργούν μετά την 1.1.2011 με την ίδια τοπική αρμοδιότητα, ως οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και διαρθρώνονται στις υφιστάμενες κατά τον ανωτέρω χρόνο οργανικές τους μονάδες.

2. Τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 Δασονομεία εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την 1.1.2011 με την ίδια τοπική και καθ’ ύλην αρμοδιότητα, ως γραφεία, υπαγόμενα στα οικεία Δασαρχεία ή τις οικείες Διευθύνσεις Δασών, όπου δεν υπάρχουν Δασαρχεία.

3. Τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 Δασοφυλακεία εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την 1.1.2011 με την ίδια τοπική και καθ’ ύλην αρμοδιότητα, ως γραφεία, υπαγόμενα στα οικεία Δασαρχεία ή τις οικείες Διευθύνσεις Δασών, όπου δεν υπάρχουν Δασαρχεία.Ορθοφωτογραφίες 2007-2009
 (Συνδεση με διαδραστικούς χάρτες της"Κτηματολόγιο ΑΕ")  -   ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ   -  ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

Ν.4280/2014

Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και αλλες διατάξεις

N. 998/1979

Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας

Ν.1845/1989

Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις

Ν.2503/1997

Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

Ν.2637/1998

Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμοί Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και Θέσεων προσωπικού στο Yπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις

Ν.2647/1998

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

Ν.2664/1998

Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις

Ν.2672/1998

Οικονομικοί Πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

Π.Δ.187/2000

Διάρθρωση, αρμοδιότητες, εξοπλισμός και στελέχωση της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Γεωργίας και των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών των Περιφερειών και των Νομών

Ν.3208/2003

Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις

Ν.3852/2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

Ν.3861/2010

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»