ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων.
Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου έχει έδρα την Πάτρα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 

με έδρα την Πάτρα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση απόφασης για την παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ προς εκμετάλλευση σε δήμους, 
την παραχώρηση χρήσης χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων της χερσαίας Ζώνης Λιμένα για την ανέγερση κτιρίων, σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις, 
καθώς και τον έλεγχο και την εποπτεία προστατευτικών έργων και προσχώσεων σε Ζώνη Αιγιαλού.

Επίσης, είναι αρμόδιο να παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων για θέματα αρμοδιότητάς της.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΤΑ Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52 ΤΟΥ Ν.2696/1999

β) Τμήμα Φυσικών Πόρων 

με έδρα την Πάτρα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη διαχείριση αξιοποίησης των ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης.

Αρμοδιότητες Τομέα ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας:

1. Χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και επεκτάσεων ή ανανεώσεων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Ειδικότερα, στην αρμοδιοτητά του υπάγονται:
Φωτοβολταϊκοί ή ηλιοθερμικοί σταθμοί με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση του ενός (1) MWp
Αιολικοί σταθμοί, με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των εκατό (100) kW
Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί καθώς και λοιποί σταθμοί που χρησιμοποιούν ΑΠΕ (από τις οριζόμενες στο στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3851/2010), με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των πενήντα (50) kW
- Σταθμοί βιομάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίμων με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση του ενός (1) MWp
- Γεωθερμικοί σταθμοί με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση του μισού (0,5) MWp
- Σταθμοί ΣΗΘΥΑ με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση του ενός (1) Mwe

2. Επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής χωρίς προηγούμενη άδεια ή παράβασης των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των σταθμών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ

Αρμοδιότητες Τομέα Ορυκτού Πλούτου :

Για Λατομεία Μαρμάρων - (Σχετικές αιτήσεις, δικαιολογητικά σε αρχεία doc) :
1. Η εκμίσθωση των δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών.  
2. Η χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων ή βιομηχανικών ορυκτών σε δημόσιο χώρο
3. O υπολογισμός ετήσιων παγίων και αναλογικών μισθωμάτων.   
4. Η παράταση σύμβασης μίσθωσης λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης μετά τη λήξη της αρχικής μίσθωσης.     
5. Η έγκριση εισφοράς μισθωτικών δικαιωμάτων λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών  
6. Η εφαρμογή των όρων των συμβάσεων μίσθωσης δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών.
7. Εκμίσθωση γεωθερμικού δυναμικού.
8. Κάθε άλλο σχετικό, με τα αντικείμενα αυτά, θέμα, που ανήκει στις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Για Λατομεία Αδρανών Υλικών - (Σχετικές αιτήσεις, δικαιολογητικά σε αρχεία doc) :

1. Η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών εντός και εκτός των λατομικών περιοχών.
2. Η εκμίσθωση με απ΄ευθείας σύμβαση δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών εντός των λατομικών περιοχών  
(η εκμίσθωση εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΚΑ και Ανάπτυξης)   
3. Η εκμίσθωση με απ΄ευθείας σύμβαση δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών εκτός των λατομικών περιοχών  
(η εκμίσθωση εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΚΑ και Ανάπτυξης)    
4. Υπολογισμός ετήσιων παγίων και αναλογικών μισθωμάτων.   
5. Η έγκριση εισφοράς μισθωτικών δικαιωμάτων λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών 
6. Η ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης και η καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης των δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών.
7. Κάθε άλλο σχετικό, με τα αντικείμενα αυτά, θέμα, που ανήκει στις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

γ) Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας,

με έδρα την Πάτρα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για
την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών,
την παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα και την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών.

δ) Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Πελοποννήσου,

με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για
την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών,
την παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα και την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών.

 

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : 

N.4951/2022
(ΦΕΚ Α΄129/4-7-2022)
Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος
Ν.4964/2022
(ΦΕΚ Α΄150/30-7-2022)
Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις

Ν.3468/2006

"Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης"

ΥΑ.13310/2007

"Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας"

Ν.3851/2010

"Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής"

ΥΑ.14810/2011
,ΦΕΚ.2373/Β

"Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)"

Ν.2837/2000

Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις

Διατάξεις ΑΠΕ

Ενοποιηση των διαταξεων του ν.3468/2006 οπως τροποποιηθηκαν απο τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπων διαταξεων νομων

Ν.2244/1994

Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις

Ν.2773/1999

Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις

Ν.2941/2001

Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ν. 669/1977

Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων

Π.Δ.285/1979

Περί εκμισθώσεως Δημόσιων Λατομείων Βιομηχανικών Ορυκτών και Μαρμάρων

Ν.1428/1984

Εκμετάλλευση αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις

Ν.2115/1993

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/84 εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις

Ν.2702/1999

Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι :

ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ) http://www.rae.gr/
ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας)  www.desmie.gr/

 


  Στατιστικά στοιχεία ΑΠΕ και Λατομείων για το 2012   pdf


 Κλίκ στην εικόνα για πρόσβαση στο Γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ

geodata rae

Κλίκ στην εικόνα για πρόσβαση στο Γεωπληροφοριακό χάρτη του ΥΠΕΚΑ :

LATOMEIA