ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας είναι αρμόδια ιδίως για θέματα αναδασμού και εποικισμού, καθώς και θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας

έχει έδρα την Πάτρα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα την Πάτρα:

α) Τμήμα Αναδασμού και εποικισμού, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για το συντονισμό των εργασιών αναδασμού – εποικισμού στη Δυτική Ελλάδα, τη συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα, την επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού – εποικισμού.

Επίσης είναι αρμόδιο, για την έκδοση βεβαίωσης για την αναγκαιότητα και καταλληλότητα προς εξυγίανση ή βελτίωση εδάφους αγροτεμαχίων σύμφωνα με την Υ.Α. 173829/14 (ΦΕΚ 2036/Β/25-7-2014). Καθώς και για την εξέταση προσφυγών δικαιούχων γεωργών και διαδόχων γεωργών στο Πρόγραµµα "Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών" [Καν. (ΕΚ) 1257/99]», κατά Αποφάσεων των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Δ.Ε.

Επίσης στην  έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Πάτρα) εδράζει η Επιτροπή Ελέγχου & Νομιμότητας του άρθρου 17 του Νόμου 4061/2012, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στα άρθρα 17-20 του Ν. 4061/2012, όπως ισχύει, για την «Προστασία ακινήτων διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Α) Εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του αυθαίρετου κατόχου ακινήτου του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μεριμνά για την εκτέλεσή του. Β) Επιβάλλει, με απόφασή της, πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης και Γ) Εξετάζει την ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, για υποθέσεις των άρθρων 22, 23 και 24.»

β) Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς, την ίδρυση ιχθυόσκαλων και τον καθορισμό της έδρας αυτών, την κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων, για θέματα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και για θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των Κανονισμών Ε.Ε. 1305/2013, 1306/2013, 702/2014, 807/2014, 809/2014 και 640/2014. 


Τηλέφωνα ΟΠΕΚΕΠΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου