Παρασκευή, 31 Μαϊος 2024 15:14

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

Ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, που δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της παρούσας, όπως υποβάλλει έγγραφη, σφραγισμένη προσφορά για την ανάθεση της προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 15.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 24PROC014861191 2024-05-31)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η πλήρης πρόσκληση και τα υποδείγματα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση.