Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023 10:44

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (EΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, ΓΚΠΔ) στη λειτουργία της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. προσκαλεί τους, αναφερόμενους στην κεφαλίδα της παρούσας, οικονομικούς φορείς, όπως υποβάλλουν έγγραφη, σφραγισμένη προσφορά για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (EΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, ΓΚΠΔ) στη λειτουργία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 24.193,55 € (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC013757597 2023-11-14).

Οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν τις έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές τους στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων

Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, Τ.Κ. 26441, Πάτρα (2ος Όροφος)

 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Η πλήρης πρόσκληση καθώς και τα σχετικά παραρτήματα είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση.