Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2022 12:39

Ανακοίνωση αναφορικά με τον χρόνο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων γραφείου της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Σας γνωρίζουμε πως οι προσφορές που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 109671/08.07.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010896900) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων γραφείου (ντουλάπες, καθίσματα γραφείου, υποπόδια) για την κάλυψη των αναγκών των κατά τόπους Τμημάτων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου θα αποσφραγιστούν από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. την προσεχή Τρίτη, 09/08/2022 και ώρα 10.00π.μ., και η αποσφράγιση θα λάβει χώρα στην έδρα της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Τ.Κ. 26441, Πάτρα).

Το σχετικό αρχείο με την ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση.