Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 15:04

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών (ΤΜΗΜΑ Α και ΤΜΗΜΑ Γ) για το έργο «Πιλοτικές παραλίες - μικρής κλίμακας παρεμβάσεις» (BLUECOAST pilotBeaches (smallinvestments))

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.) στο πλαίσιο του έργου «Climate-Smart Coastal Practices for Blue Governance» (Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση), Ακρωνύμιο: BlueCoast, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020” (Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020) με κωδικό MIS5030943 και Κωδ. Ενάριθμου Έργου 2018ΕΠ52260003, προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών (ΤΜΗΜΑ Α και ΤΜΗΜΑ Γ) για την υλοποίηση της δράσης/παραδοτέου 5.2.2 «Πιλοτικές παραλίες - μικρής κλίμακας παρεμβάσεις» (BLUECOAST pilot Beaches (small investments)) (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC007998118 2021-01-12).

Η πλήρης πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ