ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση.
Ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, που δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της παρούσας, όπως υποβάλλει έγγραφη, σφραγισμένη προσφορά για την ανάθεση της προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού…
Ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. προσκαλεί τον αποδέκτη της παρούσας Πρόσκλησης, να υποβάλλει προσφορά για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στατικής φύλαξης - για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών (από 1/6/2024 έως 31/12/2024) – για την ομαλή προσέλευση (Πολιτών Τρίτων Χωρών) στους χώρους της υπηρεσίας όπου στεγάζεται το Τμήμα…
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κολυμβητική περίοδο έτους 2024» και δικαιούχο την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, συνολικής δαπάνης  μέχρι του ποσού…
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τους μήνες Μάιο έως Ιούλιο 2024» και δικαιούχο την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ:…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) προκηρύσσει την ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗ ΖΑΡΟΥΧΛΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» (CPV:45110000-1) προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 24PROC014768254 2024-05-17) Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών…
Ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), που επιθυμεί και δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, να υποβάλλει προσφορά για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (στατική φύλαξη) - για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών – των χώρων όπου στεγάζονται τα…
Σελίδα 1 από 50