ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών για συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 2, περ. β’ του Ν.4412/16, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης των ετών 2022 & 2023 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής…
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για  τη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, βάσει των   διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 2, περ. β’ του Ν.4412/16, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης των ετών 2022 & 2023  για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &…
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2, περ. α’ του Ν.4412/16, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης των ετών 2022 & 2023  για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &…
Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρ. 221 του Ν.4412/2016, για την διακήρυξη 3/2021 «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΩΝ 2022 & 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ»,θα συνεδριάσει…
Σας γνωρίζουμε πως, εξαιτίας αδόκητου τεχνικού προβλήματος, η διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6/2021 Διακήρυξης: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΟΘΟΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ…
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 47.199,98€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 38.064,50€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ: 21PROC009318358 2021-10-06) Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Τα παραρτήματα της διακήρυξης:…
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών σχεδίασης και παραγωγής υλικού δημοσιότητας και επικοινωνίας στο πλαίσιο του έργου «Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques – AquaNEX», του Προγράμματος Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 16.825,00…
Σελίδα 1 από 35