ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι αποφασίζει ότι ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/11/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. και ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5/12/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για την ανάθεση του…
Ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι προσκαλεί τον αποδέκτη της παρούσας πρόσκλησης, όπως υποβάλλει έγγραφη προσφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ανάθεση της εκπόνησης γνωμάτευσης αναφορικά με την ποιότητα των υλικών προϊόντων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών, προκειμένου να εξακριβωθεί αν τα υλικά είναι μη επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και τη διερεύνηση…
Ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι προσκαλεί τον αποδέκτη της παρούσας πρόσκλησης, όπως υποβάλλει έγγραφη προσφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ενός (1) επιβατικού οχήματος για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Ε.Φ. 999.03 της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. στον Ν. Αχαΐας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των…
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου και Τ.Δ.Ο. Τρίπολης/Υγειονομικές Επιτροπές Τρίπολης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. στην…
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση των Τμημάτων Διοικητικού Οικονομικού Αρκαδίας και Πληροφορικής στο Ν. Aρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., την 05/12/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα…
Ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. προσκαλεί τους, αναφερόμενους στην κεφαλίδα της παρούσας, οικονομικούς φορείς, όπως υποβάλλουν έγγραφη, σφραγισμένη προσφορά για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (EΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, ΓΚΠΔ) στη λειτουργία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος…
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαΐας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Γ' επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ: 6ΝΣΕΗ-Ω1Ι, την 15/11/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα από…
Σελίδα 1 από 45