ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το Δασαρχείο Αγρινίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2021» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της…
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων Δαφνιώτισσας του Δασαρχείου Αμαλιάδας, Καλουσίου του Δασαρχείου Πατρών και Σαρανταπήχου του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου, συνολικού προϋπολογισμού 27.810,00€ (είκοσι επτά χιλιάδες…
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 59.400,00€ (πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 47.903,23€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (επαναπροκήρυξη του Τμήματος 1 της…
Επανάληψη της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού σε νέα ημερομηνία χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων στην χωρική επικράτεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», cpv: 45110000-1, προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ). Η πλήρης απόφαση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η περίληψη διακήρυξης, η διακήρυξη, το Τυποποιημένο…
Το Δασαρχείο Μεσολογγίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών δρόμων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Μεσολογγίου Έτους 2021» (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008761071 2021-06-14) Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη ως…
Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή δικηγόρων που θα συμμετάσχουν ως Πρόεδροι στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Λακωνίας την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 09.00. Η πλήρης ανακοίνωση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Σελίδα 1 από 33