ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Α' Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση των Τμημάτων Διοικητικού Οικονομικού Αρκαδίας και Πληροφορικής στο Ν. Aρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., στις 15-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας (Ουάσιγκτον 36,…
Διενεργείται Γ' επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Μεσσηνίας, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ: Ψ2Μ0Η-ΧΤΤ, στις 28 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9.00 π.μ. έως 9.30 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής…
Διενεργείται β' επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Μεσσηνίας, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ: Ψ2Μ0Η-ΧΤΤ, στις 15 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 9.00 π.μ. έως 9.30 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής…
Ανακοίνωση αναφορικά με την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 160297/03.10.2022 (αριθμ. 4/2022, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 173394,ΑΔΑΜ: 22PROC011351413) Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων εκτύπωσης (μελανιών, toners) για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης…
Διενεργείται α' επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Μεσσηνίας, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ: Ψ2Μ0Η-ΧΤΤ, στις 2 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9.00 π.μ. έως 9.30 π.μ. στο κτίριο της…
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση των Τμημάτων Διοικητικού Οικονομικού Αρκαδίας και Πληροφορικής στο Ν. Aρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., την 03-11-2022 ημέρα Πέμπτη…
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 160297/03.10.2022 (αριθμ. 4/2022, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 173394, ΑΔΑΜ: 22PROC011351413) Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων εκτύπωσης (μελανιών, toners) για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,…
Σελίδα 1 από 38