Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021 14:21

Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. οικ.7334/15-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΡΨΟΡ1Φ-ΣΚ1) απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης – πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Κεφαλληνίας είναι διαθέσιμο εδώ