Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου

Με το αρ. 28 του Ν. 4325/2015 καταργήθηκε η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.3852/2010 και σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συστήθηκε θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης». Η εν λόγω θέση είναι αντίστοιχη με εκείνη προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου και ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 15870 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017, διορίζεται ο Νικόλαος Παπαθεοδώρου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για θητεία πέντε (5) ετών.

Βιογραφικό σημείωμα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης


Πριν τον διορισμό του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με βάση τον νόμο 4257/2014, άρθρο 56, όταν η Θέση του Γενικού Γραμματέα είναι κενή, καθήκοντα αναλαμβάνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής. Κατόπιν αυτού, καθηκόντα Γενικού Γραμματέα ασκούσε ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής & Περιβαλλοντικης Πολιτικής, κ. Διονύσιος Παναγιωτόπουλος


 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ στην Πάτρα : ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 158, Τ.Κ. 26442, ΠΑΤΡΑ,
Τηλ. 2610-490333, 2610-490334,  FAX: 2610-490359 ,   Γραμματείς: Κατερίνα Τσαλουχίδη, Αιμιλία Δημητροπούλου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ στην Τρίπολη : ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τέρμα Ερυθ. Σταυρού, 221 00, ΤΡΙΠΟΛΗ, 

Τηλ. 2713-601001,  FAX : 2710-232383

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ στην Κέρκυρα : ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αλυκές Ποταμού, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, 

Τηλ. 26610-45245, 26613-61522,   FAX :26610-48303,    Γραμματείς: Ανδριανή Βλάχου


Γραφείο Τύπου & Δημοσίων σχέσεων :  Στην Πάτρα :  τηλ.: 2610-490335, 2610-490336


Το Γραφείο Συντονιστή, σύμφωνα με τον Οργανισμό (ΠΔ139/2010) επικουρεί τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρηση των σχετικών αρχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα, σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του.

Η στελέχωση του Γραφείου του Συντονιστή γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν επίσης:
-Η πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
-η μέριμνα δημοσιογραφικής κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για την ενημέρωση της κοινής γνώμης,
-η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας,
-η μέριμνα για την επαφή του Συντονιστή και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν, με τα μέσα ενημέρωσης,
-η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.


Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος και προεδρεύει, από τους περιφερειάρχες των αντίστοιχων χωρικών περιφερειών και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων.

Το συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μεριμνά για το συντονισμό των Περιφερειών και των Δήμων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.