Οργανόγραμμα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου

Οργανόγραμμα σε διάγραμμα Α4

Οργανόγραμμα σε διάγραμμα - μεγέθυνση Α3

Κατάλογος Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ταχ. διευθύνσεις, τηλ., e-mail)

Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών


 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία έχει ως έδρα την Πάτρα, διαρθρώνεται ως ακολούθως:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

 1. Γραφείο Συντονιστή
 2. Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
 3. Αυτοτελές Τμήμα Π.ΑΜ.–Π.Σ.Ε.Α.
 4. Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης
 5. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 6. Αυτοτελή Τμήματα Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων & Πυροπλήκτων (ΤΑΣ & ΤΑΠ)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

 1. Διεύθυνση Διοίκησης
 2. Διεύθυνση Οικονομικού
 3. Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
 4. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 5. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων
 6. Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου
 2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας
 3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου
 4. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, με αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 5. Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου
 6. Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
 7. Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:

 1. Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου
 2. Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας
 3. Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίων Νήσων
 4. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 5. Διευθύνσεις Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 6. Δασαρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης