22 Οκτ 2018
Το Δασαρχείο Αγρινίου αποφάσισε τη ματαίωση της αριθμ. 221774/11-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003828548) Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Β΄ τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2018» καθώς και της αριθμ. 221960/11-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΑΙΥΟΡ1Φ-2ΤΙ) Περίληψης της ως άνω Διακήρυξης, λόγω σφάλματος που διαπιστώθηκε σχετικού με την…
17 Οκτ 2018
Επαναληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το Τμήμα 10 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 10.434,37€ (δέκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ & τριάντα επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένου…
16 Οκτ 2018
Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κέρκυρας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-03 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου γιατην στέγαση εννέα (9) Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδαςκαι Ιονίου και συγκεκριμένα των: 1) Δ/νση Υδάτων Ιονίου,…
15 Οκτ 2018
Α. Πρόταση τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για εγγραφή στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ).Β. Ορισμός διμελούς επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη μελών επιτροπών διαγωνισμών έτους 2018 της…
12 Οκτ 2018
Διευκρινήσεις για την αριθ. 12/2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. Οι διευκρινήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμες πατώντας…
12 Οκτ 2018
Tο Δασαρχείο Αγρινίου διακηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2018» Προϋπολογισμού 12.750,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ: 18PROC003828548 2018-10-12) Η Περίληψη της ως άνω Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΑΙΥΟΡ1Φ-2ΤΙ) Το κείμενο της Διακήρυξης…
10 Οκτ 2018
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 72.000,00€ (εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 58.064,52€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ: …