Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 13:08

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τα πακέτα εργασιών ΠΕ3, ΠΕ4 & ΠΕ5 του έργου “Aquanex-Conservation & Quality Assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using Earth Observation techniques”»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 3.3.1, 4.3.1 ΚΑΙ 5.3.1 ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ3, ΠΕ4 ΚΑΙ ΠΕ5 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “AQUANEX - CONSERVATION AND QUALITY ASSURANCE OF THE SURFACE WATERBODIES IN GREECE AND ALBANIA USING EARTH OBSERVATION TECHNIQUES”». (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006915706 2020-06-24)

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  • ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  • ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF & XML

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.