Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 15:12

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: «Λήψη στοιχείων υπαίθρου για την σύνταξη μελέτης διαχείρισης του Δασικού Συμπλέγματος Λαπίθα-Σμέρνας - Ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη, περιφέρειας Δασαρχείου Ολυμπίας»

To Δασαρχείο Ολυμπίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου, για την υπηρεσία: «Λήψη στοιχείων υπαίθρου για την σύνταξη μελέτης διαχείρισης του Δασικού Συμπλέγματος Λαπίθα-Σμέρνας- Ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη έκτασης 3.206,20 Ηa, περιφέρειας Δασαρχείου Ολυμπίας», (CPV): 77231000-8 Υπηρεσίες Διαχείρισης Δασοκομίας, προϋπολογισμού 12.302,69 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005860780 2019-11-15).

Η περίληψη της διακήρυξης καθώς και η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμες πατώντας εδώ