Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 13:32

Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης της ΑΔΠΔΕ&Ι και διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού των έργων με αρ. Διακήρυξης 3/2020 και 4/2020

Η πλήρης ανακοίνωση της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕ&Ι είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση