ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.) στο πλαίσιο του έργου «Climate-Smart Coastal Practices for Blue Governance» (Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση), Ακρωνύμιο: BlueCoast, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020” (Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία…
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Αναθεώρηση Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007919987 2020-12-23)  Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Στα συνημμένα στην παρούσαα ανάρτηση επισυνάπτονται τα παραρτήματα της διακήρυξης σε διακριτά αρχεία.
Διευκρινίζεται ότι  στον πίνακα του άρθρου 2 του παραρτήματος  Β΄ της εν θέματι διακήρυξης, και ειδικότερα στο Α/Α 191 γίνεται διόρθωση σφάλματος από το λανθασμένο «191 LEXMARK MONO LASER MS820DN LASER B/W A4 3» στο Ορθό «191 LEXMARK MONO LASER MS821DN LASER B/W A4 3» .          
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) στο πλαίσιο του έργου«Climate-SmartCoastalPracticesforBluegovernance» (Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση), Ακρωνύμιο: BlueCoast, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας InterregIPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020” (InterregIPACBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020) με κωδικό MIS5030943 και Κωδ. Ενάριθμου Έργου 2018ΕΠ52260003, προβαίνει…
Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσιών του έργου «ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2022» μετά από κήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων μειοδοτικού διαγωνισμού (α/α συστήματος 94319) ως άγονου. Η προσφυγή είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Ε.Φ.999.03 & 999.02 της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 22.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη και ποσοτική προσφορά για το σύνολο της προμήθειας μόνο βάσει…
Σελίδα 1 από 29