ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

 • Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου, (διαστάσεων 4Χ6 cm, χωρίς πλαίσιο) και σε οπτικό δίσκο (CD)
 • Αντίγραφα όλων των σελίδων του διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει λήξει ή έγγραφα που στοιχειοθετούν διαπιστωμένη αντικειμενική ή προσωρινή αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο).
 • Βεβαίωση αφιξαναχωρήσεων με τα διαστήματα απουσίας από την χώρα, από την ημερομηνία που θεωρείται ότι πληρούται η σχετική τυπική προϋπόθεση νομιμοποίησης.
 • Έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που καταδεικνύουν συνεχή, χωρίς διακοπή επταετή διαμονή στην Ελλάδα:
 • Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, των ιδίων ή των τέκνων τους
 • Αιτήματα για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
 • Αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονή
 • Προηγούμενοι τίτλοι προσωρινής διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους.
 • Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών
 • Αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ
 • Αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης
 • Βιβλιάρια υγείας
 • Λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) καθώς και κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος
 • Λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων
 • Αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παροχών υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το Ν.3862/2010, ή εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος
 • Βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας από δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα ή από Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας
 • Δικαστικές αποφάσεις
 • Αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί
 • Αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σελίδες)
 • Δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων
 • Αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα
 • Συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος
 • Απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό Τμήμα
 • Υπηρεσιακά σημειώματα με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα
 • Βεβαίωση για την έκδοση κάρτας αστικών συγκοινωνιών
 • Άλλα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή
 • Λοιπά ιδιωτικά έγγραφα, πλην των υπεύθυνων δηλώσεων, τα οποία είναι θεωρημένα από συμβολαιογράφο ή άλλο δημόσιο υπάλληλο ως προς την ημερομηνία έκδοσής τους ή όταν το ουσιώδες περιεχόμενό τους αναφερθεί σε δημόσιο έγγραφο ή όταν υπάρξει άλλο γεγονός που κάνει με ανάλογο τρόπο βέβαιη τη χρονολογία.
 • Ηλεκτρονικό παράβολο για 3 έτη, αξίας 300.00 ευρώ - (Κωδικός 2108)
 • Τέλος κόστους της κάρτας αυτοτελούς εγγράφου-(Κωδικός 2119), αξίας 16 Ευρώ
 • Υποχρέωση λήψης βιομετρικών δεδομένων

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

 • ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΤΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ.
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑΣ.