Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης στην περίοδο 2016-2022

espa

Τίτλος Πράξης Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης στην περίοδο 2016-2022
Δικαιούχος Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Προϋπολογισμός Πράξης 289.274,13 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία ένταξης 22/02/2016
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Άξονας Προτεραιότητας 2 - «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα 6b -Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός Στόχος 6.b.1 - Αύξηση της αποδοτικής χρήσης των υδατικών πόρων
Δράση 6.b.1.1-a. - Δράσεις για την παρακολούθηση των υδάτων σε εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών σύμφωνα και με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Ταμείο συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου Η διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης,,αποτελεί υποχρέωση της Χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ,και σε συμφωνία με την οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα και τις ενσωματώσεις,τους στο εθνικό δίκαιο. Σκοπός της Οδηγίας 2006/7/EΚ, είναι η θέσπιση των,κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων και η διασφάλιση της τήρησης ποιοτικών,προτύπων για να επιτευχθεί η διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας,των υδάτων κολύμβησης και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσια υγείας.,Ειδικότερα, έχουν θεσπιστεί μέτρα, όροι, μέθοδοι και διαδικασίες, που αφορούν,στην παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, στη,διαχείριση της ποιότητάς τους και στην παροχή πληροφοριών προς το κοινό,σχετικά με αυτήν.

Επίσης οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα,κολύμβησης είναι ενταγμένες στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών των Σχεδίων,Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών. Η παρούσα πρόταση αφορά την,υλοποίηση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων στις ακτές κολύμβησης της,Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2016 – 2022 και περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών,κολύμβησης στις ακτές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιείται,από την Αρμόδια Αρχή (Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης,Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου) κατά τη διάρκεια της,κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους. Η παρακολούθηση γίνεται σε καθορισμένες,ακτές κολύμβησης με συγκεκριμένη συχνότητα μεθόδους και κανόνες και σε σημεία,δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα.

• Μητρώο ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της,Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που περιλαμβάνει την κατάρτιση (στην περίπτωση ένταξης,νέων ακτών), την επανεξέταση και την ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων,κολύμβησης, με στόχο την περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών,αυτών, αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα,των νερών και αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων.

• Ενημέρωση του κοινού, σε εύκολα προσιτό χώρο κοντά σε,κάθε τοποθεσία υδάτων κολύμβησης (με τοποθέτηση πινακίδων) ώστε να διαδίδονται,ενεργά και να είναι άμεσα διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής,περιόδου η γενική περιγραφή των κολυμβητικών υδάτων, η πιο πρόσφατη,ταξινόμησή τους και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων φορέων. Το σύνολο,των παρακολουθούμενων σημείων, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, οι,ταυτότητες των υδάτων κολύμβησης, κλπ, αναρτώνται στον ιστότοπο,www.bathingwaterprofiles.gr της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου,Περιβάλλοντος και Ενέργειας.