ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας έχει έδρα την Πάτρα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα την Πάτρα:

α) Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
το συντονισμό των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος,
τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων,
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων,

καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει απονεμηθεί στην αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                       ΕΣΩΤ.
Ζήση Ουρανία (προϊστ.) .................. 136        

Μουντζογιάννη Αργίνη ................... 135       
Μουρελάτος Παναγιώτης ................134        
Μαρίνος Δημήτριος ........................ 133       
Σπυροπούλου Αγγελική................... 132       
Ξυράφας Γεώργιος ........................ 128       
Σιδέρη Ευαγγελία ......................... 138        
Νινιράκη Μαριάννα ........................ 140       
Ματθαίου Δήμητρα ........................ 139
Σταματοπούλου Αν. ...................... 129        


β) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικονομικού και κτιριοδομικού κανονισμού,
το συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ) και τις πολεοδομικές μελέτες,
την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                      ΕΣΩΤ. 
Θεοφανοπούλου Φωτεινή (προϊστ.)
   124
  
Κουκουδάκη Καλλιόπη ................... 123      
Φελούκας Παναγιώτης .................. 122   
Καλαπόδη Γεωργία ....................... 111     
Πολίτη Ε. ................................... 108
Νείλα Α. .................................... 120
Λαμπρόπουλος Σ. (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) ...... 109         


Στο ανωτέρω Τμήμα συστήνεται Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας,
την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους ενδιαφερόμενους,
τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,
την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                   ΕΣΩΤ.         
Βαλαλά Φ. (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) ............... 113
Γιαννακοπούλου Ουρ. .................. 117
Κουνάβης Ν. .............................. 100
Παναγόπουλος Γ. ........................ 100


 
 ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :

Ν.1650/1986

Διατάξεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Ν.2503/1997

Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

Ν.2508/1997

Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις

Ν.2545/1997

Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις

Ν.2647/1998

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

Ν.2732/1999

Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας

Ν.2831/2000

Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις

Ν.2971/2001

Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις

Ν.3010/2002

Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.

Ν.3044/2002

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Ν.3212/2003

Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Π.Δ.267/1998

Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους
των προστίμων αυτών

Ν.2852/2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

Ν.4014/2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτησημεδημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

Ν.4030/2011

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οδηγίες σύνταξης φακέλων παρεκκλίσεων εγκταστάσεων εκτός ορίων οικισμών

Στοιχεία προτάσεων έγκρισης πολεοδομικών σχεδίων (Εγκύκλιος 1/61)

Προτάσεις τροποποίησης Ρυμοτομικών σχεδίων (Εγκύκλιος 8/75)

ΝΟΜΟΣ 3010/2002 (Τροποποίηση Ν.1650/86)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (ΠΠΕ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΠΕ (για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ)

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Πόλοι αναπτυξης Περιφέρειας)

ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Παραγωγικές Δραστηριοτητες Περιφέρειας)

ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Πρότυπο Οικιστικό δίκτυο Περιφέρειας)


  Κλίκ στην εικόνα για πρόσβαση στο Γεωπληροφοριακό χάρτη Περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων :

periballontika