ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΟΝΙΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΟΝΙΟΥ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα αναδασμού και εποικισμού, καθώς και θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου έχει έδρα την Κέρκυρα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα την Κέρκυρα:

α) Τμήμα Αναδασμού και εποικισμού, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για το συντονισμό των εργασιών αναδασμού – εποικισμού στα Ιόνια Νησιά, τη συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα, την επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού – εποικισμού.

β) Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς, την ίδρυση ιχθυόσκαλων και τον καθορισμό της έδρας αυτών, την κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων, για θέματα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και για θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων.


Τηλέφωνα ΟΠΕΚΕΠΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου


 Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Με την 26984/19-12-2013- απόφαση του Υπουργού Γεωργίας έγινε η 2η πρόσκληση υποβολής αίτησης ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών¨», η κατανεμηθείσα πίστωση για «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», για το έτος 2014 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέρχεται σε 1.400.000 €.

Δικαιούχοι είναι νέοι και νέες από 18 έως 40 ετών, 
_Μόνιμοι κάτοικοι Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

_που εγκαταστάθηκαν ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της υποβολής αίτησης ενίσχυσης και έχουν εγγραφεί στο ΟΣΔΕ και εφόσον το μεσοδιάστημα από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης έως την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης δεν ξεπερνά τους δεκαοχτώ μήνες.
_η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ.ΙΓ2 της Πρόσκλησης του Μέτρου
_που υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης διάρκειας πέντε ετών για την διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσης τους και την απόκτηση ή συμπλήρωση της επαγγελματικής τους ικανότητας.
_που αναλαμβάνουν συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις
_δεν εμπίπτουν στους μη επιλέξιμους υποψηφίους του Κεφ.ΙΓ3 της Πρόσκλησης του Μέτρου

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της ΚΥΑ 704/2008 όπως ισχύει κάθε φορά, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του από 18/03/2014 έως 16/05/2014, λαμβάνοντας ως αποδεικτικό τον αριθμό πρωτοκόλλου. 
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν από:
_τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου
_τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων

_την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ -Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
_τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Γεωργίας


Φάκελος υποψηφιότητας Νέου Γεωργού       pdf ,

2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσηςpdf    -   Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης pdf ,     Περίληψη πρόσκλησης  pdf      Ισχύον νομικό πλαίσιο   pdf