Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 11:31

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στο Δασαρχείο Τρίπολης

Το Δασαρχείο Τρίπολης της Α.Δ. Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, κατόπιν της υπ' αριθ. 191303/21-10-2021 διαταγής της Δ/νσης Δασών Αρκαδίας, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ.190451/19-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΠΒΟΡ1Φ-ΘΤΩ) απόφαση ανάθεσης προκήρυξης μιας (1) Θέσης προσωπικού ΙΔΟΧ ειδικότητας ΠΕ Δασολογίας και μιας (1) Θέσης προσωπικού ΙΔΟΧ ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας, σε συνδυασμό με την αριθ. 79072/2563/03.09.2021 (ΑΔΑ: Ω3ΘΜ4653Π8-ΨΗΒ) Επανάληψη στο ορθό Εγκριτικής Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Θέμα «5η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 20Ι9ΣΑΕ58400001 (ΑΔΑ: Ω3ΘΜ4653Π8-ΨΗΒ), θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες.

Η πλήρης ανακοίνωση πρόσληψης καθώς και τα παραρτήματά της είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση