Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020 09:36

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

O Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013, για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ