ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ανακοινώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην υπηρεσία εξαιτίας προβλήματος της διασύνδεσης με το δίκτυο οπτικών ινών, αλλά και κωλύματος της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την διακήρυξη 2/2020 περί Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 3.3.1,…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2022» (επαναπροκήρυξη του Τμήματος Α΄ της διακήρυξης  5/2019  το οποίο κηρύχθηκε άγονο) Επισυνάπτονται, παρακάτω, αρχεία σχετικά με την διακήρυξη
Το Δασαρχείο Βυτίνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου και καθαρισμού αντιπυρικών ζωνών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δασικό Σύμπλεγμα Θέλπουσας έτους 2020»  με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί…
Το Δασαρχείο Αιγίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών ζωνών της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Αιγίου για το έτος 2020» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 3.3.1, 4.3.1 ΚΑΙ 5.3.1 ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ3,…