ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το Δασαρχείο Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης - Βελτίωσης Δασικού Οδικού Δικτύου Δασικών Συμπλεγμάτων Πάρνωνα και Ανατ. Ταϋγέτου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Σπάρτης έτους 2020» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών…
To Δασαρχείο Ολυμπίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου, για την υπηρεσία: «Λήψη στοιχείων υπαίθρου για την σύνταξη μελέτης διαχείρισης του Δασικού Συμπλέγματος Λαπίθα-Σμέρνας-Ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη έκτασης 3.206,20 Ηa, περιφέρειας Δασαρχείου Ολυμπίας», (CPV): 77231000-8 Υπηρεσίες Διαχείρισης Δασοκομίας, προϋπολογισμού 17.575,28 € (συμπεριλαμβανομένου…
Το Δασαρχείο Πατρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του έργου «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΛΑΠΠΑ» για το έτος 2020, με προϋπολογισμό 7.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το Δασαρχείο Ναυπάκτου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 συνολικού προϋπολογισμού 19.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πεδινού δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ναυπάκτου έτους 2020». (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007118336 2020-07-31). Η περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη…
Το Δασαρχείο Αγρινίου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Β΄ τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2020», προϋπολογισμού 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 18%, Απρόβλεπτων 15% & ΦΠΑ 24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007098430 2020-07-28).…