ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το Δασαρχείο Ολυμπίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη αντιπυρικής λωρίδας – δρόμου Γ' κατηγορίας στη θέση Βουνούκα Τ.Κ. Μίνθης Δήμου Ζαχάρως», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της…
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια γραφικής ύλης & φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 29.864,97 € (είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ & ενενήντα επτά λεπτών)…
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων Δαφνιώτισσας του Δασαρχείου Αμαλιάδας, Καλουσίου του Δασαρχείου Πατρών και Σαρανταπήχου του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου, συνολικού προϋπολογισμού 27.430,00€ (είκοσι επτά χιλιάδες…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.) στο πλαίσιο του έργου «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance» (Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση), Ακρωνύμιο: BlueCoast, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020” (Interreg IPA…
 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση δαπανών του έργου «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση» με ακρωνύμιο ‘‘Bluecoast’’ και κωδικό ΟΠΣ “5030943”, και δικαιούχο την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και…
Το Δασαρχείο Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωσης – Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου Ταϋγέτου έτους 2020» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη…