ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Ε.Φ.999.03 & 999.02 της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 22.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη και ποσοτική προσφορά για το σύνολο της προμήθειας μόνο βάσει…
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 35.100,00€ (τριάντα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 28.306,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007646004 2020-11-13)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.,συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007562000 2020-10-30)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007561488 2020-10-30)
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια οχήματος για την κάλυψη των αναγκών του Δασαρχείου Ολυμπίας, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 24.193,55€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007510055 2020-10-20)