ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το Δασαρχείο Αμαλιάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δασικών δρόμων περιφέρειας Δήμου Ήλιδας», με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 87108/24-5-21 απόφαση…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό άνω των ορίων (διεθνή) διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων ετών 2022 & 2023: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων (CPV:90911200-8) σε ευρώ (€).Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανά έτος ανέρχεται στο ποσό των 301.319,79€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 242.999,83€…
Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή δικηγόρων που θα συμμετάσχουν ως Πρόεδροι στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά των Δασικών Χαρτών των Π.Ε. Αχαΐας και Αργολίδας την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και ώρα 10.30. Η πλήρης ανακοίνωση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Οι διευκρινήσεις επί της διακήρυξης 2/2021 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών & φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκώντων υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 74.400€ (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔ ΠΔΕ&Ι) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (CPV:45110000-1) με προϋπολογισμό 35.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008605964 2021-05-14) είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η έγκριση της διακήρυξης του συνοπτικού…
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών & φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 74.400€ (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 60.000 € (εξήντα χιλιάδων ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008607549…
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση εκατό (100) υπαρχουσών αδειών και την προμήθεια επτακοσίων (700) νέων αδειών χρήσης προγράμματος antivirus προκειμένου να εγκατασταθούν στους υπόλοιπους σταθμούς εργασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την…