Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023 10:42

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ενός επιβατικού οχήματος για την κάλυψη των αναγκών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. προσκαλεί τους μνημονευόμενους στην κεφαλίδα της παρούσας αποδέκτες και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, όπως υποβάλλουν έγγραφη προσφορά  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας,  με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής  μίσθωσης (operating leasing), ενός (1) επιβατικού οχήματος για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.), για περίοδο τεσσάρων (4) ετών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 17.741,94 € (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 22.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012155365 2023-02-17)

Η πλήρης πρόσκληση είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση.