Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021 11:43

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου»

Το Δασαρχείο Αγρινίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2021» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 124578/16-07-2021 Διακήρυξη-Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον προϋπολογισμό δημοπράτησης 11.700,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 18%, Απρόβλεπτων 15% & ΦΠΑ 24%) τα οποία εγκρίθηκαν με την 120707/12-07-2021 απόφαση του Δ/ντή Δασών Αιτ/νίας, καθώς και με τη σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αγρινίου που εγκρίθηκε με την Αρ. Πρ. 79709/12-05-2021 Απόφαση του Δ/ντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008935943 2021-07-17)

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ 

Η πλήρης διακήρυξη είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση