Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2021 14:12

Επαναληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 59.400,00€ (πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 47.903,23€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (επαναπροκήρυξη του Τμήματος 1 της διακήρυξης 2/2021 το οποίο κηρύχθηκε άγονο) (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008892921 2021-07-09)

Η πλήρης διακήρυξη είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης είναι διάθεσiμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση