Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 09:49

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση εκατό (100) υπαρχουσών αδειών και την προμήθεια επτακοσίων (700) νέων αδειών χρήσης προγράμματος antivirus για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση εκατό (100) υπαρχουσών αδειών και την προμήθεια επτακοσίων (700) νέων αδειών χρήσης προγράμματος antivirus προκειμένου να εγκατασταθούν στους υπόλοιπους σταθμούς εργασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008194601 2021-02-25)

Η πλήρης πρόσκληση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ