Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021 13:17

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για το έργο «A Common Cross-Border Strategy for the Prevention of Seawater Intrusion in Coastal Aquifers and the Integrated Management of their Adjacent Ecosystems (SUSWATER)»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του εταίρου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι. για το έργο «A Common Cross-Border Strategy for the Prevention of Seawater Intrusion in Coastal Aquifers and the Integrated Management of their Adjacent Ecosystems (SUSWATER)» στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Greece-Italy 2014-2020 με κωδικό MIS 5003831, συνολικού προϋπολογισμού 37.940,00€ (τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 30.596,77€ (χωρίς Φ.Π.Α.). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008056364 2021-01-27)

Η πλήρης διακήρυξη είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ