Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 14:50

Διευκρινήσεις για την αρ. 8/2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Διευκρινίζεται ότι  στον πίνακα του άρθρου 2 του παραρτήματος  Β΄ της εν θέματι διακήρυξης, και ειδικότερα στο Α/Α 191 γίνεται διόρθωση σφάλματος από το λανθασμένο «191 LEXMARK MONO LASER MS820DN LASER B/W A4 3» στο Ορθό «191 LEXMARK MONO LASER MS821DN LASER B/W A4 3» .