Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 14:56

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για το έργο «Πιλοτικές παραλίες - μικρής κλίμακας παρεμβάσεις»(BLUECOAST pilotBeaches (smallinvestments))

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) στο πλαίσιο του έργου«Climate-SmartCoastalPracticesforBluegovernance» (Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση), Ακρωνύμιο: BlueCoast, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας InterregIPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020” (InterregIPACBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020) με κωδικό MIS5030943 και Κωδ. Ενάριθμου Έργου 2018ΕΠ52260003, προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης/παραδοτέου 5.2.2 «Πιλοτικές παραλίες - μικρής κλίμακας παρεμβάσεις» (BLUECOAST pilotBeaches (smallinvestments)), όπως περιγράφεται παρακάτω και στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (CPV: 30213300-8, 30232000-4,30237240-3, 30232100-5)

Η πλήρης πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ