Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 11:50

Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο 02-12-2021 της με αριθ. κατ. 49/2021 από 23-09-2021 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης

Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 02-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., της με αριθ. κατ. 49/2021 από 23-09-2021 αίτησης - κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών κατά των Αγγελόπουλου Μενύχτα κλπ, (συν 696), με την οποία επαναφέρεται προς συζήτηση η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 23.2.2016 και αριθμό κατάθεσης 17/2016, για τον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΥΠΕΧΩΔΕ, με αριθμό 1018659/476/0010/14.3.2012, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. τ.Α.Α. & Π.Θ.’ 92/27-03-2012.

Το πλήρες κείμενο της ειδοποίησης - κλήσης είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση