Τρίτη, 05 Οκτωβρίου 2021 11:12

Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο 21-10-2021 της με αριθ. κατ. 51/2021 από 13-09-2021 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών για την υπαγωγή απαλλοτρίωσης στο άρθρο 7Α του Ν. 2882/2001

Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 21-10-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., της με αριθ. κατ. 51/2021 από 13-09-2021 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών κατά των Αλεξόπουλου Νικόλαου (σύν. 338), για τον καθορισμό εύλογου τμήματος αποζημίωσης που πρέπει να παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πριν την κατάληψη των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν με την με αριθμό 1041463/1303/0010/28.3.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. τ.Α.Α. & Π.Θ. 68/19.4.2011 (άρθρο 7Α Ν. 2882/2001).

Το πλήρες κείμενο της ειδοποίησης-κλήσης είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση