Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εφαρμογή Στοχοθεσίας

Παρουσίαση: Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για το 2017 


Νομοθεσία:  


 Σχετικές Εγκύκλιοι:  


 Έντυπα:  


 Παραδείγματα Στοχοθεσίας:


Πιλοτική Εφαρμογή της Διοίκησης βάσει στόχων σε επιλεγμένες Διευθύνσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος pdf