Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 13:57

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών ζωνών της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Αιγίου για το έτος 2020»

Το Δασαρχείο Αιγίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών ζωνών της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Αιγίου για το έτος 2020» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 81187/26-5- 2020(ΑΔΑ:ΨΜ8ΑΟΡ1Φ-ΞΒΝ) απόφαση Δ/νσης Δασών Αχαΐας και τη σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αιγίου που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 62726/23-4-2020 απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 13.000,00 € με ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006917546 2020-06-24)

 Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ