Τετάρτη, 20 Μαϊος 2020 14:39

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ολυμπίας» περιοχή Δήμου Ζαχάρως, Δ.Ε. Φιγαλείας

Το Δασαρχείο Ολυμπίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ολυμπίας» περιοχή Δήμου Ζαχάρως, Δ.Ε. Φιγαλείας, προϋπολογισμού 7.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006737024 2020-05-20).

 Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ